V Česku vzniknou dvě sítě odborných center

5. 3. 2010

Vytvořit zázemí pro komunikaci a spolupráci v problematice cévní mozkové příhody a v oblasti hemofilie se rozhodl pomocí dvou projektů OP VK Institut biostatistiky a analýz MU.

„V současnosti v Česku nefunguje základní spolupráce akademických odborných center a občanských sdružení, která se věnují problematice cévní mozkové příhody. Není vytvořena komunikační síť, nefunguje transfer znalostí mezi jednotlivými cílovými skupinami, nefunguje edukace terciární sféry a komunikace mezi odborníky, kteří se touto tematikou zabývají. Zároveň nejsou zapojeny občanské organizace a sdružení, které mají o problematiku velký zájem,“ popsal neutěšený současný stav řešitel projektů Petr Brabec.

Ani v případě hemofilie není situace bezproblémová. „Jelikož hemofi lie není příliš zajímavým tématem v oblasti hematologie, kde je zájem odborné veřejnosti směřován spíše k hematoonkologii, je často pomíjena, a to i za situace, kdy se velice rychle mění trendy v léčbě,“ vysvětlil Brabec. Dále dodal, že prakticky neexistují žádné materiály a k dispozici nejsou žádné podstatné informace o incidenci a prevalenci nemocných, a tím pádem nelze jednoznačně říci, zda jsou používané léčebné postupy platné pro českou populaci.

 

Hlavním cílem projektů je proto vytvoření dvou sítí center, jedné pro otázky spojené s cévní mozkovou příhodou, druhé pro okruh problémů souvisejících s hemofilií. Centra budou koordinovat spolupráci, komunikaci a vzdělávání. Spolupráce má probíhat prostřednictvím komunikačního portálu, databází, pravidelných vzdělávacích seminářů a konferencí. Centra si budou předávat zkušenosti, získávat nové poznatky v léčbě cévní mozkové příhody a přinášet aktuální poznatky do výzkumných a vzdělávacích programů univerzit a nemocnic.

Součástí projektu týkajícího se hemofilie je navázání spolupráce s dalšími státy Evropské unie, jež se podobným tématům věnují již řadu let. Tím Česko splní závazek k EU, ve kterém přislíbilo vytvoření takového programu. Mezi hlavní cíle patří především vytvoření systémové platformy pro vzdělávání lékařů, pedagogů a studentů v této oblasti v rámci seminářů a konferencí. Předpokladem je zapojení přibližně 3 000 odborníků po celou dobu projektu.

V případě pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP) dojde rovněž k vytvoření centrálního registru, jenž bude inovativní základnou pro novou formu vzdělávání cílových skupin. Hlavním cílem registru je tedy zaznamenávat a analyzovat epidemiologické a klinické informace o pacientech na území České republiky. Registr bude svým designem a strukturou sbíraných dat plně kompatibilní s evropským registrem CMP. Obdobný registr vznikne i pro pacienty s hemofilií.

Součástí obou projektů jsou i vzdělávací semináře. „Ty budou provázány s již běžícími akreditovanými kurzy, které rovněž zvyšují kvalifi kaci lékařů a jsou nutnou podmínkou pro práci vedoucích pracovníků a neurologů v rámci centra zabývajícího se danou problematikou,“ dodal Brabec.

5. 3. 2010 | Magazín Muni.cz, speciální příloha