Projekt OP VK - Vzdělávací síť hemofilických center

Projekt OP VK - Vzdělávací síť hemofilických center

5. 3. 2010

Hlavním cílem projektu je vytvoření akademické sítě hemofilických center, která bude řešit problematiku spolupráce, komunikace a vzdělávání v rámci regionu ČR. Součástí projektu je navázání spolupráce se státy EU, které se podobné problematice věnují již řadu let a Česká republika se tak stane oficiálním partnerem. Současně tak ČR splní požadavek EU, ve které přislíbila vytvoření takového programu. V současné době v ČR nefunguje základní spolupráce akademických, odborných center a občanských sdružení, které se problematikou hemofilie zabývají. Centra budou spolupracovat prostřednictvím komunikačního portálu, pravidelných vzdělávacích seminářů a konferencí. Díky výstupům projektu si centra budou předávat zkušenosti, získávat nové poznatky v léčbě cévní mozkové příhody a přinášet aktuální poznatky do výzkumných a vzdělávacích programů univerzit a nemocnic.

Základní údaje o projektu

Zadavatel

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Číslo operačního programu

CZ.1.07

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy

7.2

Název prioritní osy

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Číslo oblasti podpory

7.2.4

Název oblasti podpory

Partnerství a sítě

Číslo výzvy

12

Název výzvy

Žádost o finanční podporu z OP VK - oblast podpory 2.4

Kód prioritního tématu

74

Název prioritního tématu

Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky.

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/2.4.00/12.0048

Název projektu česky

Vzdělávací síť hemofilických center

Zkrácený název projektu

Hemofilická centra

Název projektu anglicky

Hemophilia centres

Období řešení

01.01.2010 - 31.12.2012

Cíle projektu

Projekt sítě hemofilických center bude řešit problematiku spolupráce a síťování Center lékařské péče pro pacienty postižené hemofilií. Předmětem projektu je vytvoření sítě akademických a lékařských pracovišť z celé republiky, která budou prostřednictvím komunikačního portálu a pravidelných vzdělávacích seminářů a konferencí efektivně spolupracovat, předávat si zkušenosti, získávat nové poznatky o léčbě a přinášet aktuální poznatky do výzkumných a vzdělávacích programů univerzit a nemocnic.

Mezi hlavní cíle patří především:Vytvoření systémové platformy pro vzdělávání lékařů, VŠ pedagogů a VŠ studentů v této oblasti prostřednictvím seminářů a konferencí. Předpokladem je zapojení cca 1 500 odborníků po celou dobu projektu.Vytvoření sítě hemofilických center, která budou koordinovat spolupráci zainteresovaných stran - VŠ, lékaři, nemocnice, farmaceutické firmy, záchrannou službu. Předpokladem je zapojení alespoň 8 center.Vytvoření centrálního registru pacientů s hemofilií. Halvním cílem registru je tedy zaznamenávat a analyzovat epidemiologické a klinické informace o pacientech na území ČR. Tyto údaje, resp. jejich analýza, budou aplikovány ve vzdělávání VŠ pedagogů, VŠ studentů a lékařů. Registr bude sloužit jako jeden z nástrojů pro komunikaci s celosvětovými organizacemi (www.whf.org, www.isth.org)Vytvoření edukačních materiálů pro partnery sítě a cílovou skupinu. Předpokladem je vytvoření cca 60 různých materiálů (postupy, doporučení, pokyny).

5. 3. 2010 | Podporováno EU a Ministerstvem školství ČR